Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Newag spol. s r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Newag spol. s r.o. od 1.1. 2014.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Newag spol. s r.o., se sídlem: Vestecká 104, 25241, Zlatníky, Hodkovice, IČO: 49243624 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 20486 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
Vymezení pojmů
Prodávající je obchodní společnost Newag spol. s r.o., se sídlem Vestecká 104, 252 41 Zlatníky, Hodkovice; IČ: 49243624, zapsaná u KOS Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20486. Společnost NEWAG spol. s r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Uźivatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje (vč. osobních údajů). Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů, záruční list apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně platební kartou;

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení rozepsané v článku 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (popsáno v článku 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Přeprava a dodání zboží

Objednané zboží Prodávající doručí dobírkou prostřednictvím smluvního dopravce. V případě celkové ceny objednávky nižší než 2.000,- Kč ( bez DPH ) bude Kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 90,- Kč bez DPH. V případě platby na dobírku bude připočítána kupujícímu částka 30,- Kč bez DPH (doplatek se netýká platby předem). Cena pmanipulačního poplatku se týká zásilek v rámci České republiky. Přesáhne-li celková cena objednávky hodnotu 2.000,-Kč ( bez DPH ) nebude účtován manipulační poplatek.

V každé zásilce bude přiložen prodejní doklad s cenou za zboží a případným vyúčtováním manipulačního poplatku.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Toto ustanovení se kromě jiných webů prodávajícího týká hlavně webu: www.centralni-vysavace-bazar.cz
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady dle doby záruky uvedené v záručním listě. Pokud zboží nemá záruční list a délka záruky není uvedená ani v účetním dokladu, nebo faktuře je spotřebitel oprávněn uplatnit záruku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností a zárukou prodávajícího za vady může upravit záruční list prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat pouze na adresu Newag spol. s r.o., Vestecká 104, 25241, Zlatníky - Hodkovice či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@newag.cz

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
• u objednaných servisních úkonů, které byli již provedeny, včetně vyúčtovaných nákladů na dopravu

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získané od subjektu údajů.
V této části obchodních podmínek „Informace o zpracování osobních údajů“ je prodávající Newag spol. s r.o., se sídlem: Vestecká 104, 25241, Zlatníky, Hodkovice, IČO: 49243624, označován jako „správce“.

Za subjekt údajů v těchto Informacích o zpracování osobních údajů („Informace“) je považován (i) kupující – fyzická osoba, a to jak Spotřebitel, tak i kupující – fyzická osoba, který spotřebitelem není (tj. fyzická osoba – podnikatel), případně (ii) jiná fyzická osoba.

Totožnost správce a kontaktní údaje správce:
Správce: Newag spol. s r.o., se sídlem: Vestecká 104, 25241, Zlatníky, Hodkovice, IČO: 49243624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20486
Kontaktní údaje správce: (i) kontaktní adresa: Vestecká 104, 25241, Zlatníky-Hodkovice, (ii) kontaktní e-mail: info@newag.cz, (iii) kontaktní telefon: 261221528

Účely zpracování osobních údajů. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Osobní údaje subjektu údajů správce zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění příslušného účelu může správce osobní údaje subjektu údajů zpracovávat pro jiné legitimní účely, než pro které byly shromážděny; o těchto jiných účelech správce subjekt údajů vždy informuje.

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány za účelem:

a) plnění smluvních závazků správce vč. splnění závazku k poskytnutí plnění dle smlouvy a uskutečnění platby (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smlouvy); právní důvod zpracování: splnění smlouvy);
b) plnění smluvních závazků správce vč. údržby a servisu Přístroje a celého systému centrálního vysávání – záruční servis (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání záruční doby); právní důvod zpracování: splnění smlouvy);
c) plnění smluvních závazků správce vč. zpracování cenové nabídky a vypracování projektové dokumentace (doba uložení osobních údajů: (i) po dobu trvání smlouvy, resp. nebude-li uzavřena smlouva po přiměřenou dobu (obvykle 4 roky) za účelem doložení této skutečnosti); právní důvod zpracování: (i) splnění smlouvy, resp. (ii) oprávněný zájem správce);
d) plnění smluvních závazků správce vč. předání jinému správci v rámci prodejní sítě společnosti Newag spol. s r.o. za účelem zpracování cenové nabídky. Soupis obchodních partnerů (správců) najdete v záložce „kontakty“ na webových stránkách správce. Předávání osobních údajů probíhá buď přes CIS (zákaznický informační systém), telefonicky, nebo emailem (doba uložení osobních údajů: (i) po dobu trvání smlouvy, resp. (ii) nebude-li uzavřena smlouva po přiměřenou dobu (obvykle 4 roky) za účelem doložení této skutečnosti); právní důvod zpracování: (i) splnění smlouvy, resp. (ii) oprávněný zájem správce);
e) registrace a vedení uživatelského účtu pro e-shop (internetový obchod) a dále vyřizování objednávek internetového obchodu, plnění smlouvy vč. doručení plnění dopravcem (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smlouvy); právní důvod zpracování: splnění smlouvy;
f) plnění právních povinností vč. např. vedení a zpracování agendy účetnictví (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy); právní důvod zpracování: splnění právní povinnosti;
g) možnost uplatnění a vymáhání právních nároků správce, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, resp. ochrana právních nároků vč. vymáhání právních nároků, rozvoje a vývoje poskytovaných produktů a služeb, řešení sporné agendy zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány do uplynutí 1 roku od konce promlčecí doby, resp. dále po nezbytnou dobu pro účely ochrany právních nároků); právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce či třetí strany;
h) ) přímý marketing - nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti, zasílání obchodních sdělení pro stávající zákazníky ve smyslu nabídky služeb informační společnosti dle příslušného právního předpisu;
i) nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti, zasílání obchodních sdělení, další marketingová komunikace (doba uložení osobních údajů: po dobu 3 let); právní důvod zpracování: souhlas udělený subjektem údajů;
j) kamerový systém pro účely ochrany majetku a majetkových zájmů správce (osobní údaje jsou zpracovány po dobu 30 dnů, případně po nezbytnou dobu v případě řešeného incidentu); právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce

Právním základem (právním důvodem) zpracování Vašich osobních údajů je:
• splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR)
• splnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR)
• oprávněný zájem správce či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR)
• souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li subjektem údajů udělen (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR)

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím k tomu pověřených zaměstnanců správce a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Kategorie osobních údajů:

Za shora uvedenými účely správce zpracovává následující osobní údaje:
jméno a příjmení;
emailová adresa;
telefonní číslo;
adresa (ulice a číslo popisné, město, PSČ, popřípadě parcelní číslo);
adresa Zařízení (ulice a číslo popisné, město, PSČ, popřípadě parcelní číslo);
identifikační číslo; daňové identifikační číslo (DIČ), pokud není Zboží zakoupeno a užíváno spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012. Sb.;
osoby oprávněně přistupující do uživatelského Účtu;
telefonní kontakt na osobu oprávněně přistupující do uživatelského Účtu.

Osobní údaje slouží zejména k identifikaci zákazníka (kupujícího), zpracování nabídky, uzavření a plnění smlouvy (vč. dodání zboží – doprava), provozování e-shopu, fakturace, poskytování servisních služeb (vč. informací o údržbě přístroje pro servisní techniky prodávajícího (správce) či subdodavatele), případně též k marketingovým účelům či uplatnění a vymáhání právních nároků.

Příjemce, kategorie příjemců:

Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zejména následujícím kategoriím příjemců:
• orgánům veřejné moci a dalším subjektům, jimž má správce povinnost Vaše osobní údaje sdělit, resp. které jsou oprávněny Vaše osobní údaje od správce požadovat (např. soudy, správce daně, exekutoři, insolvenční správci, orgány činné v trestním řízení atd.)
• třetím osobám, s nimiž má správce uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních služeb, auditoři, daňoví poradci, advokáti, poskytovatelé služeb souvisejících s provozem e-shopu, dodavatelé služeb administrativní podpory při prodeji služeb, dopravci a/nebo zasílatelé, správce systému CRM, poskytovatelé bezpečnostních služeb atd.)
• obchodním partnerům společnosti - např. společnostem v rámci prodejní sítě správce ve spojení se zpracováním nabídek, zpracováním projektové dokumentace či prováděním záručního i pozáručního servisu, konkrétně Newag Praha s.r.o., Newag Brno s.r.o., Newag Hradec Králové s.r.o. a dalším našim autorizovanýcm distributorům viz aktuální seznam v kontaktech zde.
• dalším subjektům (např. pojišťovny)
Případně pak Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii ani mezinárodní organizaci.

Práva subjektů

Vůči správci můžete uplatňovat níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR.
Jako subjekt údajů jste oprávněn(a) uplatnit práva vůči správci např. prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví VOP, nebo v záložce „kontakty“ těchto webových stránek.

Vaše práva jsou následující:

Právo subjektu na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od správce potvrzení, zdali osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovává. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, tak máte právo získat přístup k těmto údajům. Tento přístup bude zahrnovat např. informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů a informace o zdroji osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu: Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás správce zpracovává. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho souhlasu), tak máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně. K výmazu tak nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů.

Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby správce omezil zpracování v případech vymezených nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů, a omezení bude probíhat po dobu, kdy správce bude přesnost osobních údajů ověřovat.

Právo na přenositelnost údajů: V některých případech vymezených nařízením GDPR (např. pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu) máte právo na to, aby Vám správce poskytl Vaše osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte rovněž právo, pokud je to technicky proveditelné, aby správce poskytl tyto údaje jinému správci přímo. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace (a za podmínek stanovených článkem 21 nařízení GDPR) kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.

Poskytnutí souhlasu a právo jej kdykoliv odvolat:

V případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů (jakožto subjektu údajů) založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Poskytujete-li jakékoliv osobní údaje k jejich zpracování na základě Vašeho souhlasu, činíte tak zcela dobrovolně. Odvolání souhlasu, ale i jeho udělení, je tak Vaší svobodnou volbou, a správce Vás k takovému jednání není oprávněn nutit, ani Vás jakýmkoliv způsobem postihnout. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním (tj. jeho odvolání nemá zpětné účinky).
Souhlas se zpracováním osobních údajů daný správci můžete odvolat emailem odeslaným na adresu správce info@newag.cz. Stejným způsobem můžete požádat o zrušení či zneaktivnění uživatelského Účtu.

Způsob uplatnění práv subjektem údajů.

Stížnosti:

Jako subjekt osobních údajů můžete kdykoliv zaslat správci stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailového požadavku na info@newag.cz

Jakožto subjekt osobních údajů můžete svá práva ve spojení se zpracováním osobních údajů vůči správci uplatnit kontaktováním správce na kontaktní adrese Newag spol. s r.o., Vestecká 104, 25241, Zlatníky - Hodkovice, případně na kontaktní e-mailové adrese správce info@newag.cz

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny právní předpisy/nařízení GDPR, máte právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Tímto nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnými právními předpisy.

Poskytování informací správcem:

Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě. Pokud však budete kontaktovat správce elektronicky na kontaktní e-mailové adrese správce, správce Vám poskytne informace elektronicky (formou e-mailové zprávy), nepožádáte-li o poskytnutí informací v listinné podobě. Tím není dotčeno Vaše právo na přenositelnost údajů.

Pokud od Vás obdržíme žádost dle článku 15 až 22 nařízení GDPR, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději Vás budeme informovat o přijatých opatřeních, odmítnutí nebo prodloužení lhůty do jednoho měsíce poté, co nám bude žádost doručena. S ohledem na složitost žádosti nebo jejich počet můžeme lhůtu pro informování o přijatých opatřeních (a tedy také pro přijetí příslušných opatření) prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Další informace:

V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány bez Vašeho souhlasu, je jejich poskytnutí požadováno z důvodu, (i) že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně (ii) jejich poskytnutí vyžaduje zákon či (iii) oprávněné zájmy správce či třetích osob. Důsledkem neposkytnutí údajů pro tyto účely (některý z nich) může být neuzavření smlouvy, případně nemožnost plnění atp.

V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, není poskytnutí Vašich osobních údajů zákonnou ani smluvní podmínkou (zákonným ani smluvním požadavkem), a tedy souhlas poskytnout nemusíte. V takovýchto případech tedy není Vaší povinností předmětné osobní údaje pro daný účel poskytnout, jakož ani dát souhlas s jejich zpracováním. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že správce nebude schopen uplatnit některé postupy, zejm. ty ve spojení s marketingem.

Zasílání elektronických obchodních sdělení pro zákazníky ve smyslu nabídky služeb informační společnosti (tzv. zákaznická výjimka) dle příslušného právního předpisu (zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů) je možné zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Za účelem aktualizace osobních údajů lze správce kontaktovat na shora uvedené kontaktní adrese, resp. kontaktním e-mailu.
V případě, že bude správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v těchto Informacích, neprodleně poskytne danému subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v těchto Informacích.

Správce může zásady zpracování osobních údajů dle těchto Informací průběžně aktualizovat. Aktuální znění těchto Informací naleznete na www.newag.cz

Cookies

Webové stránky společnosti Newag spol. s r.o. nevyužívají služeb soubory cookies.

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti Elektrowin a.s. a Ekobat, s.r.o. uvedených na jejích webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží a musí být objednána jeho montáž.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@newag.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018

Reklamační řád

ZÁRUKA A REKLAMACE

• případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem
• na veškeré námi nabízené zboží je poskytována záruka v zákonné lhůtě, nebo v prodloužené lhůtě uvedené v záručním listě.
• reklamované zboží nám zašlete jako doporučený balík (nikoliv jako dobírku) na adresu naší provozovny (NEWAG, spol. s r.o.,
Vestecká 104, 252 41 Zlatníky, Hodkovice) a to včetně prodejního dokladu, záručního listu a uvedení důvodu reklamace
• v nejkratším možném termínu budete kontaktováni naším reklamačním oddělením, které Vás bude informovat o způsobu řešení reklamace
• bude-li Vaše reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět formou dobírky na Vaše náklady
NÁROK NA REKLAMACI SE NEVZTAHUJE NA:
• poškozením zboží při přepravě (v tomto případě doporučujeme zásilku nepřevzít)
• opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem
• škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněné uživatelem (nevhodný způsob užití, atd.)
Mimosoudní spory
V souladu se zákonem č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme zákazníky, že subjektem pro mimosoudní spory je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, www.coi.cz

ROZSAH ZÁRUKY:

1) Základní záruka

Výhradní dovozce NEWAG spol. s r.o. (dále též jen „Výhradní dovozce“) poskytuje koncovým zákazníkům záruku na vysavačové jednotky Husky a Duovac (dále jen „Přístroj“) a jejich příslušenství (dále jen „Příslušenství“). Záruku na potrubní rozvody sjednává koncový zákazník přímo s dodavatelem těchto rozvodů. Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady Přístroje nebo Příslušenství (dále též jen „Zboží“), které se projeví v záruční době. Potrubní rozvody nejsou Příslušenstvím a nevztahuje se na ně záruka poskytovaná ve smyslu tohoto záručního listu.

Rozsah práv koncového zákazníka ze Základní záruky odpovídá rozsahu práv dle záruky stanovené tímto záručním listem a platnými právními předpisy.

Základní záruční doba na Přístroj: 24 měsíců od data uvedení Přístroje do provozu autorizovanou montážní firmou s oprávněním uděleným výhradním dovozcem NEWAG spol. s r.o. (dále jen „Autorizovaná montážní firma“). Nebude-li Přístroj uveden do provozu nejpozději do (i) 3 týdnů (v případě, že koncovým zákazníkem je spotřebitel), resp. (ii) 10 dnů (v případě, že koncovým zákazníkem není spotřebitel) od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi, běží záruční doba od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Údaj o uvedení Přístroje do provozu může do Záručního listu vyznačit pouze Autorizovaná montážní firma.

Základní záruční doba na Příslušenství: 24 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi.

Výhradní dovozce si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace dle svého uvážení, není-li platnými právními předpisy stanoveno jinak. Při splnění záručních podmínek budou veškeré vady podléhající záruce přednostně vyřízeny opravou. Výhradní dovozce může vždy namísto opravy Zboží vyměnit vadné Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, či jeho vadnou součástku (díl) za bezvadné. V tomto případě se stává vyměněné Zboží, resp. jeho součástka (díl) vlastnictvím Výhradního dovozce. V případě neodstranitelné vady Zboží, resp. jeho součástky (dílu) budou vadné Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, či jeho vadná součástka (díl) vyměněny za bezvadné. Rozsah nároků koncového zákazníka z vad podléhajících záruce je upraven výlučně tímto záručním listem, jakékoli jiné nároky koncového zákazníka jsou vyloučeny.

Běh záruční doby se staví od data uplatnění reklamace do data, kdy si koncový zákazník Zboží po skončení opravy převzal, resp. kdy si byl koncový zákazník povinen po skončení opravy Zboží převzít.

Poskytnutím této záruky nejsou dotčena jiná práva koncového zákazníka, která se ke koupi Zboží váží podle zvláštních právních předpisů.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

2) Rozšířená záruka na Přístroj poskytovaná Výhradním dovozcem

Při současném splnění následujících podmínek:
a) Zboží je koupeno a užíváno spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“); a zároveň
b) Zboží je užíváno výhradně pro běžný provoz domácnosti
poskytuje Výhradní dovozce koncovým zákazníkům Rozšířenou záruku na Přístroj v dále uvedeném rozsahu.

Rozšířená záruční doba na Přístroj: 60 měsíců od data uvedení Přístroje do provozu Autorizovanou montážní firmou. Nebude-li Přístroj uveden do provozu nejpozději do 3 týdnů od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi, běží Rozšířená záruční doba od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Údaj o uvedení Přístroje do provozu může do Záručního listu vyznačit pouze Autorizovaná montážní firma.

Rozsah a podmínky Rozšířené záruky jsou shodné jako u Základní záruky s výjimkou délky záruční doby u věcí, součástek a náhradních dílů vyměněných/instalovaných v rámci odstranění vad Zboží reklamovaných po skončení Základní záruky. Dojde-li v rámci vyřízení reklamace vad Přístroje uplatněné po skončení Základní záruky k výměně věci, součástky či náhradního dílu, vztahuje se na takovou věc, součástku či náhradní díl záruka v trvání tří měsíců od data provedení výměny/skončení opravy. Záruční doba na vyměněné věci, součástky a náhradní díly však neskončí dříve než záruční doba z Rozšířené záruky pro Přístroj, u něhož k výměně věci, součástky nebo náhradního dílu došlo.

Rozšířená záruka na Přístroj končí vždy uplynutím 60 měsíců od data uvedení Přístroje do provozu. Po uplynutí uvedené doby nelze ve vztahu k Přístroji, jakož ani k vyměněným věcem, součástkám a náhradním dílům uplatňovat žádné nároky z titulu Rozšířené záruky.

3) Doživotní záruka poskytovaná výrobcem NUERA-AIR Canada

Při současném splnění následujících podmínek:
a) Zboží je koupeno a užíváno spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“); a zároveň
b) Zboží je užíváno výhradně pro běžný provoz domácnosti
c) jsou řádně a včas prováděny Pravidelné prohlídky Přístroje* a
d) registrace koncového zákazníka do programu Doživotní záruky byla provedena nejpozději do 2 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi (upozornění: v případě zmeškání lhůty pro registraci ztrácí koncový zákazník právo na poskytnutí Doživotní záruky)
poskytuje výrobce NUERA-AIR Canada (dále též jen „Výrobce“) koncovým zákazníkům Doživotní záruku na vybrané Zboží (na Zboží označené v kupní smlouvě výslovně jako Zboží, na něž se vztahuje Doživotní záruka), a to v dále uvedeném rozsahu.

Pozn. Tato záruka se vztahuje na celý přístroj kromě spotřebního materiálu, jako jsou například filtrační sáčky, výměnné uhlíky atp.

Doživotní záruka zaniká okamžikem, kdy přestane platit byť jen jedna ze shora uvedených podmínek.

Pravidelné prohlídky Přístroje*: Pravidelnou prohlídkou Přístroje se rozumí provedení kontroly funkcí Přístroje, včetně provedení kontroly uhlíků a případné výměny uhlíků za nové Autorizovanou montážní firmou vždy po 5 letech (nejdříve 60 dnů před uplynutím lhůty 5 let a nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty 5 let)
a) od data uvedení Přístroje do provozu Autorizovanou montážní firmou. Nebude-li Přístroj uveden do provozu nejpozději do (i) 3 týdnů (v případě, že koncovým zákazníkem je spotřebitel), resp. (ii) 10 dnů (v případě, že koncovým zákazníkem není spotřebitel) od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi, počítá se lhůta pro provedení kontroly Přístroje od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi; a dále
b) od data provedení předcházející Pravidelné prohlídky Přístroje.
Pravidelné prohlídky Přístroje si u Autorizované montážní firmy zajišťuje na své náklady koncový zákazník, resp. uživatel Zboží. Pravidelné prohlídky Přístroje nenahrazují běžnou údržbu Zboží, kterou je třeba provádět v souladu s Návodem k použití.

Doživotní zárukou se rozumí závazek Výrobce poskytnout za podmínek stanovených tímto záručním listem nový náhradní díl Zboží, u něhož se projeví výrobní nebo materiálová vada v době životnosti Zboží.

V rámci Doživotní záruky Výrobce poskytne nový náhradní díl zcela zdarma. Koncový zákazník hradí pouze vlastní náklady spojené s uplatněním práv z Doživotní záruky, náklady na dodání náhradního dílu a náklady na výměnu poškozeného dílu za nový.

Životností Přístroje se rozumí doba 25 let od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Životností Příslušenství se rozumí doba 5 let od data dodání Příslušenství koncovému zákazníkovi.

Na věc, součástku či nový náhradní díl vyměněné/dodané v rámci Doživotní záruky se nevztahuje Základní záruka ani Rozšířená záruka. Na věc, součástku a nový náhradní díl vyměněné/dodané v rámci Doživotní záruky se plně vztahuje Doživotní záruka poskytnutá na Zboží, k němuž byly věc, součástka nebo nový náhradní díl vyměněny/dodány, tzn. že Doživotní záruka na vyměněnou věc, součástku či nový náhradní díl uplyne spolu s uplynutím Doživotní záruky na Zboží, k němuž byly vyměněná věc, součástka nebo nový náhradní díl dodány.

Doživotní záruka na Přístroj končí vždy uplynutím 25 let od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Po uplynutí Doživotní záruky nelze ve vztahu k Přístroji, jakož ani k vyměněným věcem, součástkám a náhradním dílům uplatňovat žádné nároky z titulu Doživotní záruky. Doživotní záruka na Příslušenství končí vždy uplynutím 5 let od data dodání Příslušenství koncovému zákazníkovi. Po uplynutí Doživotní záruky nelze ve vztahu k Příslušenství, jakož ani k vyměněným věcem, součástkám a náhradním dílům uplatňovat žádné nároky z titulu Doživotní záruky. Prodloužená záruka 5 let platí pouze pro sady, které byly zakoupené společně s Přístrojem v jedné zakázce (faktuře).

Registrace do programu Doživotní záruky se provádí řádným vyplněním tzv. Karty zákazníka, která je dostupná na webových stránkách Výhradního dovozce www.newag.cz, (www.husky.cz) a www.duo-vac.eu. Registraci je možné provést interaktivním vyplněním Karty zákazníka přímo na webových stránkách Výhradního dovozce nebo zasláním vytištěné a vyplněné Karty zákazníka doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla Výhradního dovozce.

Poskytnutím Doživotní záruky nejsou dotčena práva koncového zákazníka, která se ke koupi Zboží váží podle zvláštních právních předpisů.

Limitovaná garance bezplatného servisu Výhradního dovozce v rámci Doživotní záruky

Práva z Doživotní záruky může koncový zákazník uplatnit u Výhradního dovozce nebo i přímo u Výrobce.

V případě uplatnění práv z Doživotní záruky koncovým zákazníkem v době do 60 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi, dodá Výhradní dovozce náhradní díl a provede výměnu poškozeného dílu zcela bezúplatně; ve vztahu k Výhradnímu dovozci nelze v souvislosti s právními úkony dle předchozí věty uplatňovat žádné nároky. Uplynutím lhůty dle předchozí věty veškeré nároky vůči Výhradnímu dovozci z Limitované garance zanikají.

UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD:

Práva ze záručních vad uplatňuje koncový zákazník u prodávajícího, u kterého bylo Zboží zakoupeno. Při uplatnění nároku ze záručních vad (reklamaci) je koncový zákazník povinen předložit tento záruční list. Bez předložení řádně vyplněného záručního listu nebo při předložení záručního listu s nečitelnými, přepisovanými či jinak pozměňovanými údaji anebo v případě změny, odstranění či poškození identifikačních údajů uvedených na Zboží nemůže být reklamace uznána.

Vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Záruka se nevztahuje na poškození Zboží či zhoršení vady Zboží způsobené používáním Zboží poté, co u něj bylo možné zjistit výskyt vady.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ZÁRUKY:

1) Záruka se nevztahuje na vady a poškození Zboží vzniklé v důsledku:
a) působení ohně, vody, statické elektřiny či přepětí v elektrorozvodné síti, nehody, opotřebení či mechanického poškození
b) nesprávné manipulace se Zbožím;
c) zacházení se Zbožím v rozporu s Návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, resp. v místě instalace Zboží. Pokyny k užívání Zboží vydané výhradním dovozcem se považují za nedílnou součást Návodu k použití;
d) užití Zboží k jinému účelu, než k jakému je určeno;
e) neodborné instalace, úpravy či modifikace;
f) použití jiného než originálního náhradního dílu, příslušenství či spotřebního materiálu;
g) nesprávné či nedostatečné údržby (např. používání Přístroje při nadměrném opotřebení uhlíků, filtrů apod.);
h) působení vnějšího vlivu;
i) vybití baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem,
j) používání Zboží v nadměrně prašném, znečištěném či zakouřeném prostředí.
k) Používání Zboží v nadměrně vlhkém prostředí. Maximální relativní vlhkost může být dle ČSN 06 0210 maximálně φai 60%

2) Záruka se nevztahuje též na níže uvedené skutečnosti, které nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu § 2161 občanského zákoníku:
a) opotřebení Zboží či jeho částí způsobené jejich běžným užíváním (vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, opotřebení mechanických či zobrazovacích částí, opotřebení přívodních šňůr, opotřebení filtrů, opotřebení uhlíků Přístroje apod.)
b) výkonové přetížení či mechanické vnější poškození, jakož i na jakoukoliv úpravu nebo změnu (záměrnou či náhodnou) parametrů Zboží oproti specifikaci uvedené v návodu k použití, pokud tyto provedla jiná osoba než autorizovaná montážní firma,
c) poškození Zboží způsobené přepětím v síti nebo úderem blesku
d) rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním Zboží,
e) reklamace parametrů Zboží, které nejsou uvedeny v Návodu k použití ani v jiné obchodně technické dokumentaci společnosti Výrobce či Výhradního dovozce či závazných technických normách,
f) domnělé vady, které není schopen koncový uživatel při uplatnění reklamace hodnověrně předvést či jinak doložit,
g) nezbytné servisní prohlídky a servisní zásahy v rozsahu uživatelského nastavení, čištění či jiného zásahu, který je dle návodu k použití uveden mezi činnostmi zajišťovanými koncovým zákazníkem v rámci běžného způsobu používání, resp. běžné údržby Zboží

Napište nám